Doskonalenie nauczycieli
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Pomoc doradców metodycznych i konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli w opni jej beneficjentów D. Elsner, K. Bednarek POBIERZ
2. Raport z badań systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli w Polsce Instytut Edukacji Ustawicznej dr Beaty Owczarskiej POBIERZ
3. Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli P. Stronkowski, A. Szczurek, Ma. Leszczyńska, A. Matejczuk, M. Szostakowska oraz M. Przywara POBIERZ
4. "Placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne we wspomaganiu rozwoju szkół" Partner in Business Strategies POBIERZ
5. Jakość szkoleń nauczycieli z perspektywy wykładowców (fragment udostępniony - dzięki uprzejmości Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego) J. Fazlagić POBIERZ
6. Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego --- POBIERZ
7. Analiza danych z powiatowych projektów pilotażowych realizowanych w ramach Działania 3.5 PO KL. Raport A. Borek, I. Konieczny, M. Tędziagolska POBIERZ
8. Raport z pilotażowej diagnozy potrzeb rozwojowych szkół Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego POBIERZ
9. Nauczyciele w roku szkolnym 2014/2015 Opracowanie Mariola Rachubka POBIERZ

Powiązane projekty ORE
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2013-2014 Red.: G. Mazurkiewicz i A. Gocłowska POBIERZ
2. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2012-2013 Red.: G. Mazurkiewicz i A. Gocłowska POBIERZ
3. Informacje o wynikach monitorowania realizacji podstawy programowej --- POBIERZ
4. Analiza strategii regionalnych w obszarze oświaty A. Stachel POBIERZ
5. Raport – Analiza powiatowych strategii oświatowych D. Toft POBIERZ
6. Systemy kształcenia i doskonalenia kadry kierowniczej w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych Z. Melosik POBIERZ
7. Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych N. Cybis, E. Drop, T. Rowiński, J. Cieciuch POBIERZ
Inne raporty edukacyjne
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – Wydanie 2013 A. Delhaxhe, B. Forsthuber, N. Baïdak, A. Bourgeois i inn. POBIERZ
2. Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej A. Delhaxhe, T. Parveva, I. De Coster, N. Baïdak POBIERZ
3. Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce E. Goźlińska, A. Kruszewski POBIERZ
4. Raport końcowy z przeprowadzonego w 2013 r. monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach M. Bartosiewicz-Niziołek, M. Marcinkowska-Bachlińska, W. Kozyra, A. Karczmarczyk, J. Żebrowska POBIERZ
5. Nauczyciele a osiągnięcia szkół (na podstawie danych TALIS i wyników egzaminu gimnazjalnego) R. Piwowarski POBIERZ
6. Liczą się nauczyciele. Raport o stanie edukacji 2013 Red. M. Federowicz, J. Choińska-Mika, D. Walczak POBIERZ
7. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 K. Hernik, K. Malinowska, R. Piwowarski, J. Przewłocka, M. Smak, A. Wichrowski POBIERZ
8. Diagnoza potrzeb nauczycieli przyrody w szkole podstawowej w zakresie wsparcia w prowadzeniu lekcji metodą badawczą - raport tematyczny z badania W. Grajkowski POBIERZ
9. Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” A. Białek, J. Fila, P. Penszko, A. Rybińska, K. Sijko, P. Zielonka POBIERZ
10. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli M. Federowicz, J. Haman, J. Herczyński, K. Hernik, M. Krawczyk-Radwan, K. Malinowska, M. Pawłowski, P. Strawiński, D. Walczak, A. Wichrowski POBIERZ