Konferencja „Zintegrowany System Kwalifikacji – między teorią a praktyką”
2020-10-27
Jakie znaczenie ma ZSK w planowaniu kariery zawodowej? Jak wykorzystać ZSK podczas opracowywania indywidualnego planu działania? Jaka jest rola doradztwa zawodowego w kontekście wspierania polityki na rzecz uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem zasobów ZSK? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można będzie uzyskać podczas konferencji „Zintegrowany System Kwalifikacji – między teorią a praktyką”. Zapraszamy do udziału!
Materiały z warsztatów online „Wpływ podejmowanych decyzji na karierę zawodową”
2020-09-18
W dniach 26 - 27.08.2020 r. odbyły się warsztaty online „Wpływ podejmowanych decyzji na karierę zawodową”, których organizatorem był Wydział Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego. Celem warsztatów było ukazanie możliwości jakie stoją przed absolwentem szkoły podstawowej i ich wpływ na rozwój kariery edukacyjno-zawodowej oraz możliwości wykorzystania i dostosowania do potrzeb poszczególnych uczniów materiałów związanych z realizacją doradztwa zawodowego. Warsztaty poprowadził Pan Tomasz Magnowski - doradca zawodowy, nauczyciel zawodu, trener biznesu, a głównymi ich odbiorcami byli doradcy zawodowi. Całość zapisu audiowizualnego warsztatów można obejrzeć poniżej.
Wirtualnie o doradztwie
2020-09-07
28 sierpnia 2020 roku odbyła się e-konferencja „Wybrane narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym”, której celem było poszerzenie kompetencji doradców zawodowych w obszarze związanym z prowadzeniem procesu diagnostycznego. Pani dr Monika Mazur-Mitrowska zapoznała uczestników z kierunkami zmian w doradztwie zawodowym, a także ze współczesnymi zmianami na rynku pracy i ich wpływie na proces diagnostyczny. Przybliżyła także temat nowoczesnych metod i technik diagnostycznych stosowanych m.in. w doradztwie indywidualnym. Poniżej zamieszczamy materiały pokonferencyjne.
Partnerski projekt „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego”
2020-07-31
Scenariusze opracowane zostały przez p. Annę Jurewicz. Obejmują 3 etapy nauczania. Obszary kompetencyjne zgodne z regulaminem konkursu czyli: języki, matematyczno-przyrodnicze, postawy, TIK, uczenie się, wspomaganie w przedszkolu.
Akademia Trenerów Wspomagania Oświaty
2020-07-13
Materiały wypracowane podczas sieci współpracy w ramach projektu: Akademia Trenerów Wspomagania Oświaty.
Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2020 przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Niepubliczne Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych KISS przy Stowarzyszeniu Komputer i Sprawy Szkoły KISS w Katowicach. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.
Materiały (scenariusze, załączniki oraz prezentacje) powstałe w ramach projektu „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania”
2020-06-26
Projekt realizowany jest w wyniku Konkursu otwartego nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 nt. „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych  do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia”. Realizatorem projektu jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN).
Projekt "KOMPETENTNE WSPARCIE SUKCESEM SZKOŁY" nr POWR.02.10.00-00-7009/17 realizowany przez Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak, NR KONKURSU: POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17
2020-04-03
Przesłane materiały to szczegółowe scenariusze zajęć stacjonarnych i e-learningowych wykorzystywane podczas szkoleń mających na celu przygotowanie uczestników do procesu wspomagania szkół i placówek w zakresie, co najmniej jednej kompetencji kluczowej.
Produkty wypracowane w projekcie "Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania"
2020-03-25

W efekcie prac grupy autorskiej w II cyklu projektu powstały 4 pakiety materiałów. W skład każdego pakietu wchodzą: scenariusze zajęć, prezentacje oraz załączniki do poszczególnych modułów zajęć.

Pakiety dotyczą wspomagania szkół w zakresie wybranych w II cyklu kompetencji: porozumiewania się w językach obcych, matematyczno-przyrodniczych, wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz w obszarach związanych z nauczaniem poprzez eksperymentowanie i doświadczanie.  Obejmują: treści uniwersalne, istotne z punktu widzenia całego procesu wspomagania szkół (m.in. metody zarządzania procesem wspomagania), elementy specyficzne dla danego poziomu kształcenia i rozwijania konkretnych umiejętności w zakresie wybranej kompetencji.

"Akademia wspomagania" numer konkursu: POWR.02.10.00-00-7006/17-012-01
2020-03-19
Wypracowane w ramach projektu i wdrożone plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.
CEO - Przewodniki oraz filmy, prezentujące sposoby doskonalenia kompetencji kluczowych
2020-02-11
Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z przewodnikami oraz filmami, prezentującymi dobrą praktykę w zakresie kształtowania wybranych kompetencji kluczowych. Materiały skierowane są do dyrektorów/dyrektorek, wicedyrektorów/wicedyrektorek szkół i przedszkoli, kierowników/kierowniczek świetlic oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli i nauczycielek.
Publikacje na temat wspomagania pracy szkół zgodnie z nowymi zasadami.
2016-02-04
więcej
Nowe przepisy w sprawie wspomagania szkół i placówek oświatowych.
2016-02-04
więcej
Platforma Doskonaleniewsieci.pl
2016-02-04
więcej